แถบจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การประดับเครื่องราชฯ พ.ศ.2541 วันที่ : 04/08/2554

 การประดับเครื่องราชฯ พ.ศ.2541
แนวทางปฏิบัติการเรียกคืนเครื่องราชฯ พ.ศ.2548
ราชกิจจานุเบกษา การเรียกคืนเครื่องราชฯ พ.ศ.2548
ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานฯ พ.ศ.2536
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการขอ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ 2)